Tramesa de les llistes de participants


Les dues intruccions fonamentals que podeu veure a la pàgina del formulari de tramesa dels llistats diuen:

 • Us recordem que cal copiar dades des d'un full de càlcul amb cinc columnes: codi (número del 101 al 999), nom, primer cognom, segon cognom (pot estar en blanc), sexe (H o D). Heu de copiar només les dades, no la fila amb l'encapçalament, si n'hi ha
 • De la segona instrucció que veureu, redactada de manera tècnica  (Perquè que l'aplicació funcioni s'han de conservar els tabuladors entre columnes. Com que els tabuladors són visualment indistinguibles dels espais,,,)  n'heu d'agafar el quíd de la qüestó: no es poden fer canvis en el quadre de text en què heu enganxat les dades  i aleshores... si heu de fer canvis cal fer-los al full de càlcul i tornar a copiar i enganxar en l'àrea de text.

Recordem i actualtzem tot seguit les instruccions que es van donar en aquesta mateixa pàgina per al període de proves de la tramesa de llistats i que essencialment creiem que va funcionar bé.

 • Heu de preparar un full de càlcul per cada curs amb la llista d'alumnes, amb cinc columnes que corresponen en aquest ordre  a  codi numèric assignat a l'alumne, nom, primer cognom, segon cognom (que es pot deixar en blanc) i sexe (a efectes estadístics; format H o D). Ho podeu fer amb Excel, Open Office, LibreOffice, o els fulls de càlcul del Google.
  En el full de càlcul podeu posar-hi fila d'encapçalament o treballar sense encapçalament però, això sí, cal respectar sempre l'ordre indicat per a les cinc columnes. Si hi poseu fila d'encapçalament, quan sigui el moment de copiar i enganxar haureu de seleccionar només les dades, sense la fila d'encapçalament. Si no hi ha fila d'encapçalament podeu fer una selecció global de tot el full.
 • Per què no es posa ni el codi del centre ni el curs?  No es posa el codi del centre perquè per enviar els llistats ja estareu connectats al panell de centre i, per tant, ja estareu identificats. No es posa el curs perquè per a la tramesa oficial de llistats hi ha botons diferents, un per a enviar la llista de cada curs.
 • Els codis numèrics que heu d'assignar als alumnes participants perquè els identifiqui el dia de la prova poden ser, en cada curs, del 101 al 299. No cal que els codis siguin "tots seguits" ni és imprescindible que envieu el fitxer ordenat per codis.  Ben segur que abans del dia del Cangur en què publiquem aquesta notícia ja heu preparat els fulls de càlcul corresponents. Aleshores abans d'enviar-los haureu d'esborrar o eliminar les files corresponents als alumnes que no hagin participat; evidentment no haureu de canviar després de la prova els codis assignats prèviament a l'alumnat.  Convé que vigileu que el programa de full de càlcul que feu servir no els canviï de manera automàtica, cosa que de vegades pot passar.
 • Heu d'accedir al panell de centre amb el codi de 8 dígits del centre. 
 • Per enviar les dades, cliqueu al botó corresponent al curs del qual estigueu fent el tràmit de la tramesa i us demanarà el DNI de la persona enllaç-Cangur en el centre que, com ja sabeu, és la contrasenya necessària.
  • Veureu un quadre de text, inicialment en blanc.
  • Heu d'anar al full de càlcul, seleccionar totes les dades que heu d'enviar  (sense fila d'encapçalament si per cas n'hi heu posat en el vostre full de càlcul), revisar que siguin correctes  i copiar-les.  No us oblideu de guardar el full de càlcul per si posteriorment cal fer alguna correcció.
  • Aneu al quadre de text indicat i enganxeu-hi aquestes dades.
  • La presentació en el quadre de text no és acurada. Els camps estan separats per tabuladors que són "invisibles"; sovint es confonen amb un o més espais en blanc i altres vegades sembla que dos camps hagin quedat enganxats. No en feu cas! No és cap error.  No corregiu res en aquest quadre de text!!!
  • Amb les dades ja enganxades al quadre de text, heu de clicar al botó d'Enviar. 
  • SI hi ha alguna anomalia en el fixter de dades us en donarà notícia.   Haureu d 'anar al full de càlcul que teniu en local, corregir el que calgui, tornar a copiar les dades i enganxar-les a sobre de les que ja teníeu en el quadre de text.
  • Si tot és correcte podreu veure en pantalla la taula que heu enviat, ara sí amb una presentació acurada i la notícia que  els alumnes del vostre centre participants en el Cangur 2017, del nivel  XXX,  s'han enviat correctament 
  • Reviseu la taula. Si hi veieu alguna cosa que calgui corregir haureu de tornar a començar el procediment per a aquell curs. No es poden editar individualment les dades ja emmagatzemades a la base de dades.
  • En la tramesa oficial de dades, quan s'enviï un nou full de càlcul s'esborraran totes les dades d'alumnes del centre en el nivell al qual correspongui el full de càlcul que es reenvia.

Aquest procediment s'haurà de repetir per a cadascun dels cursos dels quals hagueu d'enviar dades.

Com ja s'ha dit, també caldrà repetir el procediment si s'observa que cal fer alguna correcció en les dades del full de càlcul enviat per a algun curs.

Panell del centre